Bauholz

Konterlatten 24 mm x 48 mm
Maße:|24 mm x 48 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|4,00m

0,36 €/m zzgl. MwSt.
0,43 €/m inkl. MwSt.

Maße:24 mm x 48 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:4,00m
Sparschalung 23 mm x 80 mm
Maße:|23 mm x 80 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m

0,47 €/m zzgl. MwSt.
0,56 €/m inkl. MwSt.

Maße:23 mm x 80 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m
Sparschalung 23 mm x 100 mm
Maße:|23 mm x 100 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m

0,59 €/m zzgl. MwSt.
0,70 €/m inkl. MwSt.

Maße:23 mm x 100 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m
Latten 38 mm x 58 mm
Maße:|38 mm x 58 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m / 5,00m

0,60€/m zzgl. MwSt.
0,71 €/m inkl. MwSt.

Maße:38 mm x 58 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m / 5,00m
Doppellatten 58 mm x 78 mm
Maße:|58 mm x 78 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m / 5,00m

1,24 €/m zzgl. MwSt.
1,48 €/m inkl. MwSt.

Maße:58 mm x 78 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m / 5,00m
Rauhspund 24 mm x 120 mm
Maße:|22 mm x 116 mm
Deckbreite:|ca. 105 mm
Verarbeitung:|imprägniert, gehobelt
Längen:|3,00m / 4,00m / 5,00m

0,72 €/m zzgl. MwSt.
0,86 €/m inkl. MwSt.

Maße:22 mm x 116 mm
Deckbreite:ca. 105 mm
Verarbeitung:imprägniert, gehobelt
Längen:3,00m / 4,00m / 5,00m
Bretter 23 mm x 143 mm
Maße:|23 mm x 143 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m

0,84 €/m zzgl. MwSt.
1,00 €/m inkl. MwSt.

Maße:23 mm x 143 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m
Schnittholz 58 mm x 118 mm
Maße:|58 mm x 118 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|4,00m / 5,00m

1,88 €/m zzgl. MwSt.
2,24 €/m inkl. MwSt.

Maße:58 mm x 118 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:4,00m / 5,00m
Diele- / Gerüstbrett 38 mm x 198 mm
Maße:|38 mm x 198 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m / 5,00m

2,07 €/m zzgl. MwSt.
2,46 €/m inkl. MwSt.

Maße:38 mm x 198 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m / 5,00m
Schnittholz 58 mm x 178 mm
Maße:|58 mm x 178 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|4,00m / 5,00m / 6,50m

2,84 €/m zzgl. MwSt.
3,38 €/m inkl. MwSt.

Maße:58 mm x 178 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:4,00m / 5,00m / 6,50m
Kantholz 98 mm x 98 mm
Maße:|98 mm x 98 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|2,00m / 2,50m / 3,00m / 4,00m / 5,00m

2,55 €/m zzgl. MwSt.
3,03 €/m inkl. MwSt.

Maße:98 mm x 98 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:2,00m / 2,50m / 3,00m / 4,00m / 5,00m
Schnittholz 78 mm x 158 mm
Maße:|78 mm x 158 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|4,00m / 5,00m / 6,00m

3,39 €/m zzgl. MwSt.
4,03 €/m inkl. MwSt.

Maße:78 mm x 158 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:4,00m / 5,00m / 6,00m
Kantholz 118 mm x 118 mm
Maße:|118 mm x 118 mm
Verarbeitung:|imprägniert, sägerau
Längen:|3,00m / 4,00m / 5,00m

3,76 €/m zzgl. MwSt.
4,47 €/m inkl. MwSt.

Maße:118 mm x 118 mm
Verarbeitung:imprägniert, sägerau
Längen:3,00m / 4,00m / 5,00m